Ackord översikt

Översikt| Nästa

C -dur | Cm | C7 | C6 | Cm7 | Cø | Cm7b5 | C9 | Cm7b9 | C11 | C13 | Cdim | C+ |

Ackorder används till att ackompagnera musik. ackorden tänks uppbygda av terser som är staplade på varandra.

Du kan höra ackordet om du klickar på bilden.

Utgåntspunkten är C-du. Ackorden är illustrerade på ett piano med olika färger för den stora och den lilla tersen.

Jämför alla ackord

Här kan du höra all ackorden på denna sidan, om du klickar på länkerna

C -dur | Cm | C7 | C6 | Cm7 | Cø | Cm7b5 | C9 | Cm7b9 | C11 | C13 | Cdim | C+ |

Omvändingar i dur og moll

C | C 1. omvänding | C 2. omvänding | Cm1 | Cm 1. omvänding | Cm 2. omvändign |

Färgkod

3 klanger

 

Dur

Om man tänker sig en ackord uppbygd från grundtonen, kommer dur-ackorden att starta med en stor ters, och därefter ha en liten ters upp til kvinten. Ackordet är placerat i grundposition. Det vill säga med grundtonen som baston, med första omväning (med kvinten som nedersta ton och i andra omvändningen med tersen som nederstaton.


top

Grund position 1. omvändning 2 omvändning

top

Moll

Moll ackorden startar med en liten ters varefter det är en stor ters upp till kvinten.

Du kan höra ackorde genom at klicka på bilden.

Grund position 1. omvändning 2. omvändning

 

 

 

 

 

 

top

 

 

Sus ackord

Sus är en forkorning av engelska sustained. Man tänker sig hålla en ton från det föregående ackordet. Typisk tersen från en II accord som hålles in i V-stegs ackordet. Vanligen är det fjärde tonen som man håller. D.v.s. Csus = Csus4. Sus ackord känns tomma under det att tersen som ger skillnaden på dur och moll. Sus ackord används som övergångsackord.

top

hör

top

 

Aug ackord (+ ackord)

Aug kommer från engelsk augmentet, der betyder förstorad. Ligesom Dim ackorden är Aug ackorden symmetrisk. Det betyder bl.a. att alla de ingående tonerna kan användas som grundton. Ackordet består av 3 stora terser. Der finns endast 4 olika Aug ackorder. C-E-G#, Db-F-A, D-F#-Bb, Eb-G-B. ackorden skrives också som ett "+" f.ex. C+ = Caug. ackorden har en svävande karrektär og används som övergångsackord.

 

hör Caug

top

Formindsket mol ackord

Den förminskade moltreklangen används oftast när man skal spela en ackord från dur-skalans 7de steg. (eller från mollskalans 2. trin) Om man i Cdur eller a-moll startar en ackord från tonen H (på engelska B) kommer den att innehålla två små terser. Normalt lägger man en liten septim på f.ex. Cm7b5. (Om man dessutom förminskar 7an får man en dim ackord.

hör Cø

top

 

4 klanger

Septim ackord ( 7-an )

7-an är en otroligt populär ackord. Den används först och fremst till dominant ackordet, men kan också hanvändas på andra ackord, när man önskar lite extra "färg".

hör C7

top

Moll 7-an

Moll-septmien är vanligare i jazz än en ren moll ackord. mol -7-an innehåller samma toner som 6-an i paralell-tonarten.

 

hör Cm7

top

Maj7

Maj 7 ackorden används först og främmst på tonikaens (dvs. gruntonartens) ackord, men den ses också några gånger i förbindelse med subdominanten.

hör Cmaj7

Maj ackord f. eks. CMaj eller Cmaj7 man kan också skrive den såhär

Man spelar C-dur skala över ackordet.

 

top

6-an

Når der står C7 for eksempel betyder det en C-treklang med en tillagt (lav) syvne tone (dvs. Bb) en C6 ackord er en C ackord med en tillagt 6. tone (altså A) I øvrigt indeholder C6 ackorden de samme toner som am7 ackorden. Det vil sige at man i stedet for at spela en 6-er ackord kan spela parallell toneartens mol7 ackord.

hör C6

 

top

Forminskad mollackord med septim

Denne ackord er beslægtet med den formindskede mol treklang, og forekommer som ackord på Dur-skalaens 7. trin. Den er också beslægtet med dim ackorden. Der kan improviserets i den altererede skala sammen med denne ackord.

hör Cm7b5

top

Dim

Dim är den engelske förkorningen för "diminished" eller förminskad. Dim ackord skrivs ofta med ett o.Eksempel: Cdim = Co Dim- ackorden är i släkt med den förminskade moll ackorden. Ackordet kan tänkas som en förminskad moll-ackord med en liten septim som är förminskad.

hör Cdim

Ackordet består uteslutande av små terser. Ackorden är symmetrisk, och alla toner kan vara grundton. D.v.s. det finns bara 3 Dim acckord:

Co = Ebo = F#o = Ao
C#o = Eo = Go = Bbo
Do = Fo = Abo = Bo

Ackordet används vid övergångar, samt de ställen där man kan använda ett mol7b5 ackord.

top

 

5 klanger

9-an

Vi kan nu stapla vidare med terser, og vi får 9-ackorden och b9-ackorden. De består af grundton, ters, kvint, septim och non, som ju är det samma som sekunden. 9-an används där man kunde använda en 7-a ackord, den ger lite extra krydda. Om du inte kan ta en 9-a, så kan du ta en 7-a i stället under det att ackorden har samma funktion.
(top)

hör C9

top

Moll7 b9

 

Här har vi lagt en liten ters på 7-an. Man använder cm7b9-an där man också kan använda cm7 men man önskar lite extra "krydda". Det er vanligt at improvisera i den altererade skalan över denna ackord.

hör C11

top

6-klang

11-an

Lägger man ytterligare en ters på 9-an får man 11-an. Den 11te tonen är den samma som kvarten till grundtonen. I en 11-a kan man välja att medta ters kvint 7-a och 9-a, men man behöver inte att ta alla med. Det finns et otal av olika 11-ackord, under det att man kan blanda stora och små terser på olika sätt. Nedanstående 11-a är den vanligaste.


(top)

hör C11

top

7-klang

13 ackordet innehåller skalans alla 7 toner i en ackord. 13 ackorden används i afslutningar eller som näst sista ackord.

med 13 ackorden har vi alle skalaens 7 toner i en ackord. !3-ackorder används som regel i afslutninger eller som "næstsidste ackord".

13-eren (7 klang)

Den 13de tonen är för övrigt den samma som 6-an.
top hör C13

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   
     

 

top